Historie našeho spolku

Update: 19. Led, 2012

Zápis z ustavující schůze včelařského spolku

 „Živanský“ pro politický okres Novo-Městský

 

Zpráva o ustavující schůzi včelařského spolku „Živanský“ pro politický okres Novo-Městský, konané dne 13. prosince 1900.

 

  1. V Novém Městě. Na den 13. měsíce prosince 1900. oznámil pan Josef Koněrza, správce školy ve Slavkovicích, schůzi ustavující spolek včelařský pro politický okres Novo-Městský.
  2. Účastníci, počtem 13. sešli se o jedné hodině v místnostech spolkových na „Panském domě“ v Novém Městě.
  3. Schůzi zahájil slovy pan Josef Koněrza, správce školy ve Slavkovicích, jenž jednohlasně byl předsedou schůze té a podepsaný zapisovatelem.
  4. Potom udělil pan předseda slovo panu Františku Koudelovi, řidicí učitel v Německém Rudolci, jenž od své přednášky, pro širší obecenstvo připravené, upustil , slíbiv ochotně v některé příští schůzi spolkové milou přednáškou svojí nás poučiti.
  5. Pan předseda přečetl pak stanovy včelařského spolku „Živanský“ nazvaného, schválené výnosem vys. c.k. zemského místodržitelství v Brně, ze dne 14. září roku 1900. číslo 14.439.
  6. Za členy spolku přihlásili se:

                       Tabulka 1: Účastníci ustanovující schůze

 7. Volby funkcionářů provedeny byly aklamací dle návrhu páně předsedova. Zvolení funkcionáři:

 

Tabulka 2: Zvolení delegáti

 8. Členský příspěvek roční ustanoven na 1 K r.m.

9. Okrskovými důvěrníky ustaveni byli zatím pánové:

 

                      Tabulka 3: Okrskoví důvěrníci

 10. Jiné ustanoví správce spolku. Přijímány přihlášky členův k odebírání časopisu „Moravské Včely“ a „Českého včelaře“.

11. Usneseno poříditi statistiku včelařství v hejtmanství Novo-Městském dle stavu koncem roku 1900.

12. Po některých jiných úradách a vysvětlívkách pan předseda František Koudela děkoval vřelými slovy panu Josefu Koněrzovi, za laskavé obstarání stanov spolkových a za svolání schůze ustavující.

Rozvoji spolku mnoho zdaru přeje    Josef Šouba t.č. zapisovatel

Bez komentářů.